Adatvédelmi nyilatkozat

A Pán-Trade Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Az adatokat a kérésére töröljük, a tárolás a törlés kéréséig történik.

Az adatok törlését kérheti a +36-1-267-4921, tel/fax: +36-1-318-7159, illetve e-mailben: info@pan-trade.hu.

Pán-Trade Kft. (Székhely: 1085 Budapest, József krt. 83.) (a továbbiakban szolgáltató), a www.fitness-index.hu domain néven elérhető weboldalának célja a sport, a fitneszgépek és az egészséges életmód iránt érdeklődő vásárlói kör kiszolgálása és tájékoztatása, valamint ezzel online felület biztosítása információ gyűjtésre és termék vásárlásra.

A szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a www.fitness-index.hu ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
  • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről;
  • a 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
  • a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • az adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól; társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,(a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-89355/2015. — hírlevél küldése, direkt marketing
  • a GDPR, azaz az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével.

www.fitness-index.hu használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseit.

Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak pontosnak és időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;

f) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy:

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

b) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

c) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul vagy

b) azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon való közzététel után az első használat alkalmával válik hatályossá a felhasználóval szemben.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely a jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@pan-trade.hu  e-mail címre.

A szolgáltató adatkezelése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használata során természetes személyazonosító adatok, a felhasználók lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama és helye vonatkozásában a 2001. évi CVIII. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló) törvényen, egyéb személyes adatok vonatkozásában pedig önkéntes hozzájáruláson alapul. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.

A felhasználó adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett. Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt.

Megrendelés esetén a weboldal regisztrációjakor megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a megrendelés adataival együtt a szolgáltató a következő adatkezelő felé továbbítja:

DPD Hungária Kft.  (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. – a kiszállítás teljesítése céljából, amennyiben a futárszolgálat igénybe vételét kéri a felhasználó.

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

www.fitness-index.hu cookie-k használata:

A weboldalunk használ cookie-kat, mely azt jelenti, hogy a gépen, a böngészőben, kis adatcsomagot helyez el, amikor következő alkalommal az oldalunkra lép, az egyes beállításai megmaradnak, így  kényelmesebben internetezhet és böngészhet az oldalunkon. A cookie-k kis szöveges file-ok, amelyek honlapunk látogatásának gyakoriságáról, és a látogatások alkalmával történő tevékenységekről nyújtanak számunkra információt. A cookie-k maguk nem tárolnak személyes információkat, kivéve akkor, ha regisztrál hozzánk; ekkor a cookie-ban tárolt adatok és személyes információk összekapcsolódhatnak.

Az adatokat nyilvántartó cég elérhetősége, adatai:

Cégnév:         Pán-Trade  Kft.
Cím:               1085 Budapest, József krt.83.
Cégvezető:     Kürthy István
Tel:                +36-1-267-4921
Email:            info@pan-trade.hu

Adószám:                        12078716-2-42
Közösségi adószám:      HU12078716
Cégjegyzékszám:           01-09-463-679 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)
Bankszámlaszám:          CIB Bank: 10700505-68479251-51100005

Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH89355/2015.

Segítünk

Segítünk a termékválasztásban